Derfor bør du overveje en ejendomsadministrator.

Hvad enten du investerer i en ejendom, eller er medlem af en ejer eller andelsboligforening, så er ejendomsadministration en stor opgave, der kræver særlig indsigt i loven, økonomi, planlægning og ledelse af den daglige drift.

Der skal bogføres, laves regnskaber og budgetter. Evt. leje skal fastsættes, lejekontrakter skal udarbejdes og udlejning skal varetages grundigt, så der ikke opstår unødvendige gnidninger mellem lejer og udlejer.

Viceværten skal aflønnes, håndværkere skal betales, forsikringssager skal ordnes på den rigtige måde, økonomien skal styres effektivt, generalforsamlinger skal planlægges og ledes. Og meget mere. Det kræver tid, og du kan vælge at gøre det selv eller lave et samarbejde med os.

Økonomi

Der er meget papirarbejde forbundet med at styre en ejendom. Man skal sørge for, at ejendommens regnskaber og bogføring overholder lovgivningen, og terminer og frister skal overholdes.

Alle transaktioner skal f.eks. registreres ifølge loven. Offentlige myndigheder skal have adgang til regnskabsmaterialet mm.

En effektiv økonomisk styring er afgørende for en sund ejendomsadministration, med alt hvad det indebærer af opkrævninger, betalinger, styring af lån osv.

Hos Aurora Administration har vi overblikket, der sikrer, at du overholder lovgivningen, og økonomien ikke lider unødvendig overlast.

Generalforsamling og loven

Loven stiller krav til afholdelse af generalforsamlinger. Indkaldelse, dagsorden og årsrapport skal ligge klar til gennemlæsning et stykke tid før, som nedskrevet i foreningens vedtægter, eller i selskabsøjemed 2 uger før.

Følges lovkravene ikke, kan beslutningerne vedtaget på en generalforsamling i værste fald erklæres ugyldige. Og det er værd at huske, at generalforsamlingen er en forenings højeste myndighed.

Vi kan hjælpe med overholdelse af vedtægter ifm. indkaldelse til generalforsamlinger, dagsorden, referat, beslutninger vedtaget på generalforsamling osv. Og hvis I ønsker det, er vi gerne generalforsamlingens mødeleder og fungerer både som dirigent og referent.

Vi sikrer, at Hvidvaskerlovens krav til dokumentation af bestyrelsen overholdes.

Styr på lejere og lejeloven

Lejeloven kræver, at udlejer udarbejder en lejekontrakt. Lejelovens bestemmelser er komplicerede, og det kan være svært at udarbejde den korrekt. Der er mange forhold at tage stilling til. Hvor meget må du f.eks. kræve i depositum og hvad med vedligeholdelsen?

Lejen skal fastsættes rigtigt. Sættes den for lavt, kan du blive beskattet, og sættes den for højt, risikerer du en sag i huslejenævnet.

Betaler lejer ikke husleje, har du ifølge lejeloven ret til at ophæve lejemålet med øjeblikkelig virkning, men der er nogle formkrav, der skal overholdes.

Med os som administrator slipper du for alt bøvlet. Alt bliver varetaget på grundig vis, og det minimerer din risiko for uenigheder med din lejer.

 

Den daglige drift

De praktiske gøremål skal varetages, fællesudgifter, leje mm skal opkræves, løn skal betales, rykkere skal sendes til manglende betalere. Vi underretter bestyrelsen om restancer, og i værste fald sender vi sager videre til inkasso.

Ligeledes varetager vi kontakten til håndværkere, vicevært mm.

Glem ikke forsikringer

Det er meget vigtigt med de helt rigtige forsikringer, så man er dækket ind i tilfælde af ting, der skades på bygningen – brand, råd, rørskader mm.

Vi rådgiver jer, så I er bedst muligt dækket ind.

Ved boligsalg

Skal en bolig sælges, er der altid mange formaliteter, der skal være i orden. Vi kender regnskaberne og kan derfor opstille alle de tal og beregninger, du får brug for til salgsopstillingen.

Ved salg af andelsboliger er det andelsboligloven, der bestemmer, hvordan prisen på en andelsbolig skal fastsættes. Bestyrelsen har ansvaret for at salget foregår i overensstemmelse med foreningens vedtægter og loven.

Hos os får du sikkerhed for, at loven overholdes under salget og at eventuelle aftaler med sælgers pengeinstitut overholdes.

Energimærkning

Loven kræver, at:

  • Et hus, der sælges, skal have en energimærkning.
  • Store ejendomme skal energimærkes hvert 10. år.
  • Alle nye bygninger over 60 m2 skal energimærkes inden de tages i brug.

Der er dokumenter, der skal være i orden, inden man sælger sin bolig.  Aurora Administration hjælper gerne med at få styr på de formelle ting.